Rama Pancaratna Text

  1. social {

margin-bottom: 8px; opacity:0.65; filter:alpha(opacity=65); /* For IE8 and earlier */ }

  1. social:hover

{ opacity:1.0; filter:alpha(opacity=100); /* For IE8 and earlier */ } div .plusone, .twitter, .fb-like { font-size: 1px; display: inline-block; } div .fb_reset { display: inline; }

ಕಞ್ಜಾತಪತ್ರಾಯತಲೋಚನಾಯ ಕರ್ಣವಕಮ್ಸೊಜ್ಜ್ವಲಕುಣ್ಡಲಾಯ
ಕಾರುಣ್ಯಪಾತ್ರಾಯ ಸುವಮ್ಶಜಾಯ ನಮೋ’ಸ್ತು ರಾಮಾಯ ಸಲಕ್ಷ್ಮಣಾಯ

ವಿದ್ಯುನ್ನಿವಾಮ್ಭೊದಶವಿಗ್ರಹಾಯ (?) ವಿದ್ಯಾಧರೆ ಸಮ್ಸ್ತುತಸದ್ಗುಣಾಯ
ಲಿಲಾವತಾರದಿವಿರೋಧಿಹನ್ತ್ರೆ ನಮೋ’ಸ್ತು ರಾಮಾಯ ಸಲಕ್ಷ್ಮಣಾಯ

ಸಮ್ಸಕ್ತದಿವ್ಯಾಯುಧಕಾರ್ಮುಕಾಯ ಸಮುದ್ರಗರ್ವಾಪಹಾರ