Stotras of Sri Vedanta Desika

 1. social {

margin-bottom: 8px; opacity:0.65; filter:alpha(opacity=65); /* For IE8 and earlier */ }

 1. social:hover

{ opacity:1.0; filter:alpha(opacity=100); /* For IE8 and earlier */ } div .plusone, .twitter, .fb-like { font-size: 1px; display: inline-block; } div .fb_reset { display: inline; }

Swami Desika’s Sanskrit Poems of Praise


Sri Vedanta Desika
Tuppul / தூப்புல்
 1. Hayagriva Stotra
 2. Garuda Panchasat
 3. Devanayaka Panchasat
 4. Achyuta Satakam
 5. Raghuvira Gadyam
 6. Gopala Vimsati
 7. Dehalisa Stuti
 8. Varadaraja Panchasat
 9. Ashtabhuja Ashtakam
 10. Vegasetu Stotram
 11. Kamasika Ashtakam
 12. Saranagati Dipika
 13. Paramartha Stuti
 14. Sudarsana Ashtakam
 15. Shodasha Ayudha Stotra
 16. Daya Satakam
 17. Vairagya Panchakam
 18. Bhagavad Dhyana Sopanam
 19. Sri Stuti
 20. Bhu Stuti
 21. Goda Stuti
 22. Dasa Avatara Stotra
 23. Yatiraja Saptati
 24. Nyasa Tilakam
 25. Nyasa Vimsati
 26. Nyasa Dasakam
 27. Garuda Dandakam
 28. Abhiti Stava

Appendix

 1. Desika Mangalam
 2. Divya Desa Mangalasasanam